ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, javasoljuk, hogy adatait személyes adatait tartalmazó dokumentumait (Önéletrajz, Pályázat) ne küldje el sem elektronikusan (e-mail, online regisztráció), sem pedig személyesen ne adja át részünkre.

A WhiteSkiff Jobs Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért  Torony. ép. 6. em.; Cg. 01 09 299645; Adószám: 25977426-2-43; a továbbiakban: Adatkezelő) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) szabályaival összhangban tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára, mint Adatkezelő számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A Rendelet 13. cikke alapján az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt alábbi tájékoztatást adja.

Társaságunk, mint Adatkezelő a hozzá eljuttatott adatokat a törvénynek megfelelően kezeli és tárolja. Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés esetén. Társaságunk az általa kezelt személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Rendelet, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseivel.

 1. Az Adatkezelő tevékenysége, szolgáltatásai

Az Adatkezelő WhiteSkiff Jobs Kft. munkaerő közvetítő vállalatként különböző HR szolgáltatásokat nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. Ezek elsősorban a munkaerő-közvetítés, karrier tanácsadás, coaching, HR tanácsadás, vezető kiválasztás, egyéb HR szolgáltatások. A személyes adatokat Társaságunk az említett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, az említett szolgáltatások teljes körű biztosítása érdekében kezeli. Társaságunk célja, hogy elősegítse a munkaerőpiac szereplőinek (munkáltatók, munkavállalók) egymásra találását, hozzájárulva ez által a hatékony, a XXI. század igényeinek megfelelő szintű munkaerőpiaci környezet kialakulásához.

 1. Az adatkezelés célja

Az érintett által, az érintett hozzájárulásával rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Társaságunk, mint az Adatkezelő kizárólag általa nyújtott szolgáltatások (munkaerő-közvetítés; karrier tanácsadás, coaching, HR tanácsadás, vezető kiválasztás, egyéb HR szolgáltatások) érintettek (potenciális munkáltatók és munkavállalók) részére történő biztosítása, és az érintettek által történő igénybevétele (munkaerő-közvetítés) céljából, valamint az érintettel való kapcsolattartás érdekében rögzíti és tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok Társaságunk részére történő megküldésével és az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és megküldésével az érintett hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a fenti szolgáltatások nyújtása érdekében Társaságunk, mint Adatkezelő kezelje és a munkaerő-felvételi folyamat megkönnyítése érdekében – a feltételek fennállása esetén – azokat harmadik személyek (potenciális munkáltatók) részére továbbítsa.

 1. A kezelt adatok köre

Fenti célok érdekében a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli:

Név
Cím
Születési hely és idő
Képzettség
Korábbi munkaadók/szakmai tapasztalatok
Fénykép (fényképes önéletrajz esetén)
Telefonszám
E-mail cím

A kezelt személyes adatok konkrét köre az érintett által az Adatkezelő részére kifejezetten munkaerő közvetítés céljából rendelkezésre bocsátott Önéletrajz/Pályázat adattartalmának függvénye.

 1. A személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatok forrásául az érintett által önkéntesen megadott adatok szolgálnak.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Társaságunknál, mint Adatkezelőnél fenti célok érdekében kezelt személyes adatok felvétele minden esetben, kizárólag az érintett hozzájárulásával történik a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Amennyiben a személyes adatok jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz Társaságunk minden esetben az érintett hozzájárulását kéri, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

 1. A Személyes Adatok kezelésének időtartama

Az Infotv. és a Rendelet rendelkezéseivel összhangban személyes adatok csak addig kerülnek megőrzésre, amíg az adatkezelés célja fennáll. A személyes adatok kezelésére ennek megfelelően – a hozzájáruló nyilatkozat tartalmának függvényében – az adatkezelés céljának megfelelő ideig kerül sor.

Fentiek okán amennyiben az érintett az adatai további tárolásához nem járul hozzá, a személyes adatok az álláshirdetés lezárultát követően három napon belül törlésre kerülnek.

Amennyiben az érintett az adatai további – azaz az álláshirdetés lezárultát követő – tárolásához hozzájárul, Társaságunk az érintett személyes adatokat a jelentkezéstől számított 2 évig tárolja azzal a – hozzájárulásában rögzített – céllal, hogy Társaságunk az érintett számára megfelelő pozíció ezen időszakon belüli későbbi megnyílásakor a kapcsolatot felvehesse az érintettel.

A személyes adatok kezelése során Társaságunk, mint Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok karbantartását és aktualizálását. Mindazonáltal az érintett tájékoztatása szükséges a személyes adatok bármely változása esetén annak biztosítására, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek, és biztosítható legyen a személyes adatok kezelésének célja. Ebben esetben az személyes adatot megfelelőképpen aktualizáljuk vagy töröljük. Amennyiben az érintett meg kívánja tekinteni, hogy Társaságunk milyen személyes adatokkal rendelkezik az érintettről, vagy szeretné személyes adatait aktualizálni, kiegészíteni vagy eltávolítani Társaságunk adatbázisból, kérjük, azt megadott elérhetőségeken jelezze a Társaság, mint Adatkezelő részére (e-mailen jelezze a kapcsolatban lévő kollégánknak vagy a wsjobs@wsjobs.hu címen).

 1. Az Adatkezelő pontos adatai

Név: WhiteSkiff Jobs Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért Torony. ép. 6. em.
Cégjegyzékszám: 01 09 299645
Adószám: 25977426-2-43
E-mail cím: wsjobs@wsjobs.hu
Weboldal: www.wsjobs.hu

Az Adatkezelő részéről az adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely az adatkezelés céljához kapcsolódó munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságok az Adatkezelő belső szabályozó rendszereiben szabályozottak.

 1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

Az érintett által önkéntesen megadott személyes adatokhoz hozzáférést az Adatkezelő munkavállalóin kívül kizárólag az érintett álláskeresésével közvetlenül összefüggésbe hozható megbízónk számára, kizárólag a feltételek fennállása esetén (az érintett pályázatában/önéletrajzában megadott paraméterek megfelelnek a potenciális munkáltatók által előzetesen Társaságunk részére megadott feltételrendszernek, elvárásoknak), és kizárólag a fentiekben leírt célból (munkaerő közvetítés) biztosítunk.

 1. Adatfeldolgozó

Társaságunk a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: Go Daddy Operating Company, LLC
Cím: 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260 USA
Az adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az igénybe vett adatfeldolgozó szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett.

 1. Adatvédelmi felelős

A Társaságnál nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.

 1. Adattovábbítás

Társaságunk, mint Adatkezelő az érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat kizárólag az adatfeldolgozónak – az ott részletezettek szerint –, valamint kifejezetten az adatkezelési céllal összhangban, és kizárólag a feltételek fennállása esetén a potenciális munkáltatók, mint harmadik személyek részére továbbítja.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet a Rendelet és az Infotv. előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás iránti igényét, panaszait Társaságunk jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt e-mail címére küldheti meg. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, esetleges panaszaira vonatkozó válaszunkat 30 napon belül, közérthető – erre irányuló igény esetén írásbeli – formában adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, azaz visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • tájékoztatást kapjon a következő információkról:
 • az adatkezelés célja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • arra vonatkozó jogra vonatkozó tájékoztatás, hogy az érintett kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Társaságunk úgy biztosítja, hogy az érintett azonosítását követően emailben juttatja el az érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan vagy időközben megváltozott személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazza;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indok elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Társaságunk előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja az érintettet.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Társaságunk, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül (haladéktalanul) törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
 • a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Társaságunk, mint Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a kezelt személyes adatot, és Társaságunk bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Társaságunk megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az érintett személyes adatait Társaságunk, mint Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Hordozhatósághoz való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy a Társaságunk részére megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A fenti kérelmet elektronikusan, a Társaság info@wsproperties.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben vagy a Társaságunk székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő. Ilyen kérelem benyújtása esetén Társaságunk a jogszabályban meghatározottak szerint jár el, és tájékoztatja az érintettet a megtett intézkedésekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az bizonyított, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. a hozzájárulás visszavonása esetén Társaságunk a megadott adatokat a rendszereiből törli.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett szerint Társaságunk megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesített valamely kérelmet, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében az érintett a személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő Hatóságnál is élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat általunk bérelt szervereken, illetve felhőben tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

Szervereink professzionális szerverparkokban, szigorúan őrzött szervertermekben kerültek elhelyezésre, ahol a víz, tűz- és behatolás védelem biztosított.

Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az felhasználói munkaállomások jelszóval védettek és csak sikeres azonosítást követően használhatók.

A Társaságunk valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Az adatokról naponta biztonsági mentés készül és azokat 6 napig tároljuk, a heti biztonsági mentéseket 4 hétig tároljuk. Szervereink redundánsak, és teljes backupot jelentenek. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá.

Adatbiztonság a kommunikációban

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

Adatvédelmi incidensek kezelése

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya és módosítása

 Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a http://wsjobs.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

Budapest, 2019. 02. 26.

Mi az a cookie?

A WhiteSkiff Jobs Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Gesztenyés Torony 3. emelet; Cg. 01 09 299645) weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felimerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A hiteSkiff Jobs Kft. weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („Rendelet” vagy „GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a hiteSkiff Jobs Kft. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a hiteSkiff Jobs Kft. cookie-kat használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat a felhasználó berendezésén

A Társaságunk honlapja által alkalmazott cookie-k

 1. a) Session (Munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése, vagy virtuális kosárral való vásárlás során. Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik.

Érvényessége: a munkamenet lezárultáig, vagy rövidebb ideig, az alábbi táblázat alapján.

A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

Cookie neve Cookie funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja Cookie élettartama, érvényessége Cookie által hozzáférhető és kezelt adatok
has_js logikai értéket vizsgáló cookie, azt viszgálja, hogy a látogató böngészője rendelkezik-e a JavaScript támogatással A honlapon töltött munkamenet bezárásával a session cookie törlődik. A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.
cookie_agreed azt tárolja, hogy a cookie banneren lévő „Igen” gombot már megnyomta-e a felhasználó korábban 100 nap
 1. b) Külső cookie

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Külső szolgáltató neve Cookie neve Cookie funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja Cookie élettartama, érvényessége Cookie által hozzáférhető és kezelt adatok
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

_ga A felhasználók megkülönböztetését szolgálja 2 év A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
_gat Blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket 1 perc
_gid A felhasználók megkülönböztetését szolgálja 24 óra

Adatkezelésre vonatkozó információk

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.

A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: a munkamenet (session) cookie-k a munkamenet lezárultával törlődnek.

A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult: WhiteSkiff Jobs Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért Torony 6. emelet; Cg. 01 09 299645). Az adatokat a WhiteSkiff Jobs Kft. és az általa megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Az érintett jogai: Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A WhiteSkiff Jobs Kft.. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért Torony 6. emelet; Cg. 01 09 299645) az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie-kat, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztethesse, amennyiben a weboldal cookie-t szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

A legnépszerűbb böngészők cookie-k beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat